STADGAR

1. Ändamål

Föreningen Nidingens Vänner har till ändamål att arbeta för bevarandet av dubbelfyrarna och de kringliggande byggnaderna på Nidingen med utgångspunkt i god antikvarisk standard.

Föreningen skall också arbeta för att hålla området tillgängligt för allmänheten.

2. Verksamhet-Förvaltning

Föreningens mål skall uppnås genom samverkan med fyrplatsens ägare, berörda näringsidkare, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, Kungsbacka Kommun samt andra intressenter.Föreningens verksamhet skall bedrivas genom frivilliga insatser av föreningens medlemmar och styrelse.

Föreningen skall genom sin verksamhet befrämja besök på Nidingen och i dubbelfyrarna samt även sprida kännedom om ön, dess historia och miljö.

3. Medlemsskap och föreningens säte

Medlem i föreningen kan vara den person, sammanslutning eller företag som vill verka för föreningens ändamål i enlighet med dess stadgar.

Föreningens säte skall vara inom Kungsbacka kommun.

4. Styrelse

Styrelsen skall bestå av:

Ordförande

Vice ordförande

Sekreterare

Kassör

Samt 3 – 5 ledamöter enligt årsmötesbeslut

Valberedning, 2 personer

Revisorer, 2 personer och revisorssuppleant

Ordföranden väljs för ett år och styrelseledamöterna, valberedning och revisorer samt övriga suppleanter för två år.

Vid årsmötet väljs halva antalet styrelseledamöter, valberedning samt revisorer.

Styrelsen utser inom sig styrelseuppdragen, förutom ordföranden, som utses av årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av av ledamöterna är närvarande.

Vid röstning och lika rösttal äger ordföranden utslagsröst. Varje ledamot äger en röst.

Styrelsen sammanträder efter framställan av ordföranden eller när minst tre ledamöter gör framställan om styrelsemöte.

Kallelse till styrelsemöte skall ske på sätt som styrelsen beslutar.

5. Firmateckning-Attesträtt

Föreningen tecknas av minst 2 styrelsemedlemmar i föreningen om styrelsen ej annat beslutar. Ledamot har attesträtt enligt styrelsens beslut.

6. Ekonomi

Föreningens ekonomiska medel förvaltas av kassören, som har rätt att ensam teckna, Föreningen Nidingens Vänner, avseende bank- och postärenden inkl. Plusgirokonto, om styrelsen ej annat beslutar.

7. Årsmöte

Årsmöte skall hållas inom 3 månader efter avslutat kalenderår, som tillika skall vara räkenskapsår.

Kallelse till årsmöte, skall minst 14 dagar före mötet, verkställas genom annonsering i

ortspressen och på annat sätt enkligt styrelsens beslut (t.ex. genom affischering).

Årsmötet skall äga rum inom Kungsbacka kommun.

På årsmötet skall beslut tagas om kommande årsavgift (medlemsavgift) samt skall styrelse och revisorer väljas enligt punkt 4 och 8.

Medlem kan lämna in motioner till årsmötet. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

8. Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

9. Regler för ändring av stadgarna

För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande årsmöten (varav ett kan vara ett extra medlemsmöte) med minst 2/3 av antalet angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

10. Revision

Föreningens räkenskaper och ekonomiförvaltning skall granskas och revideras av 2 på årsmötet utsedda revisorer.

Revisorssuppleant skall även väljas. Räkenskaper och ekonomirapporter skall vara avslutade och redovisade till revisorerna inom 2 månader efter avslutat räkenskapsår.

11. Medlemsmöte

Extra årsmöte (medlemsmöte) skall hållas inom 1 månad om minst 2/3 av medlemmarna så påkallar till styrelsen. Kallelse skall ske enligt punkt 7.

12. Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning, vilket kan beslutas vid 2 på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet, skall dess tillgångar tillfalla den sammanslutning, som därefter skall främja bevarandet av verksamheten på ön Nidingen, dess byggnader och dubbelfyrar.

Är detta ej möjligt skall stiftelsens tillgångar tillfalla Sjöräddningssällskapet.

Dessa stadgar är antagna vid årsmötet 2013-03-16 och kan endast ändras genom årsmötesbeslut.