Verksamhetsberättelse 2021

Föreningen höll den 25 september 2021 årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020, detta på grund av den pandemi som drabbat oss, och följande ordförande och styrelse valdes och har följande sammansättning efter styrelsens konstituering: Henrik Dahlquist ordförande, Annette Seldén vice ordförande, Elisabeth Adman Hedestad kassör, Carl-Johan Thorell sekreterare, övriga ordinarie ledamöter: Lisbeth Dahlgren, Johan Elvborn, Magnus Nolberger, Uno Unger och Martin Thompson. Marcus Andreasson har avsagt sig sin styrelseplats efter årsmötet. Årsmötet hade ca 50 deltagare och efter mötet berättade Mats Berggren om lilla fyren i Bråtaviken, Åsa.

Föreningen hade vid årets utgång 470 medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda möten. Internationella fyrdagarna ägde rum 21-22 augusti och vi ca 115 besökare på Nidingen. Övriga arrangemang vi deltagit i: Maritima dagen 28 augusti på Båtmuseet, Luciasegling i Gottskär 4 december samt Julmarknaden vid Apelröd den 5 december. Vi har sålt mössor, muggar och böcker till medlemmar och besökare på ön.

Under hösten har styrelsen planerat för följande aktiviteter under 2022: Planerat möte med samtliga intressenter till Nidingen för att där diskutera framtida elförsörjning till ön, ombyggnad av hemsida och förbättring av vår kommunikation på sociala medier, få fler medlemmar, fler unga medlemmar och nya medlemmar från södra delen av kommunen.

Styrelsen tackar för det gågna verksamhetsåret 2021.
Onsala 6 mars 2022.
Henrik Dahlquist             Carl-Johan Thorell
ordförande                        sekreterare

Medlemsskap 2022: 100 kr för enskild medlem eller 150 kr för familjemedlemsskap

Swish 1230363044 mottagare Nidingens vänner. Glöm inte ange namn och adress!

Bankgiro nr 771-7374. Glöm inte ange namn och adress!

Hämta en utskriftsvänlig version   

"Vi söker alltid fler som känner för att bli
medlem i Nidingens Vänner"